Lớp 4 - Bài 8: He's a doctor. - Anh ấy là bác sĩ.

BÀI 8: HE'S A DOCTOR.

1. a doctor

/ə ˈdɒktə(r)/
bác sĩ

2. a driver

/ə ˈdraɪvər/
lái xe, tài xế

3. a farmer

/ə 'fɑ:rmər/
nông dân

4. a nurse

/ə nɜː(r)s/
y tá

5. a student

/ə 'stju:dənt/
học sinh

6. a teacher

/ə 'ti:tʃə/
giáo viên

7. a worker

/ə ˈwəːkə/
công nhân, người lao động

8. an engineer

/ən ˌendʒɪˈnɪə(r)/
kỹ sư

9. an officer

/ə ˈɒfɪsə/
sĩ quan, viên chức

10. arrive home

/ə'raiv həʊm/
về nhà

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)