Một buổi hẹn hò!

Nói về việc hẹn gặp ai đó và đưa ra lời khuyên - Động từ khuyết thiếu "should / must / have to"
Talking about dating someone and giving advice - Modals “should / must / have to"

1. be yourself

là chính mình

2. date

hẹn hò

3. get nervous

lo lắng

4. in common

điểm chung

5. make an effort

nỗ lực

6. to be attracted to someone

bị cuốn hút vào ai đó

7. to compliment

lời khen

8. to get on

hòa hợp

9. to stand someone up

không giữ hẹn

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)