Muscular System - Từ vựng hệ cơ

Muscular System - Từ vựng hệ cơ

1. -algia

đau, cơn đau

2. -desis

tiếp hợp, kết hợp

3. -ectomy

cắt bỏ

4. -ia

tình trạng

5. -ic

gắn với

6. -itis

viêm

7. -necrosis

hoại tử

8. -otomy

(phẫu thuật) cắt bỏ

9. -pathy

bệnh

10. -plegia

tê liệt

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)