Các dạng so sánh

1. So sánh trong tiếng Anh là gì?

Trong tiếng Việt, chúng ta có thể so sánh giữa vật này với vật khác theo 3 cách sau:

 • So sánh bằng: Cây bút này dài bằng cây bút kia.
 • So sánh hơn: Cây bút này dài hơn cây bút kia.
 • So sánh nhất: Cây bút này dài nhất.

Trong tiếng Anh cũng có 3 cách để so sánh như vậy. Chúng ta cùng tìm hiểu các dạng so sánh trong tiếng Anh trong bài học này nhé.

❗ Lưu ý:

 • Trong tiếng Anh, chỉ có tính từ và trạng từ mới có dạng so sánh. Tất cả các loại từ khác đều không có dạng so sánh.
 • Trong các công thức ở dưới, tính từ được ký hiệu là ADJ, trạng từ được ký hiệu là ADV.

2. Dạng 1: So sánh bằng

So sánh bằng

So sánh bằng là gì?

So sánh bằng là khi chúng ta so sánh cái này như cái kia, cái này bằng cái kia.

Công thức:

💡 as + ADJ/ADV + as

Ví dụ:

 • Lan is 18 years old. My younger sister is also 18 years old. Lan is as young as my younger sister.

  → Lan 18 tuổi. Em gái tôi cũng 18 tuổi. Lan trẻ tuổi bằng em gái tôi.

 • She sings as beautifully as a singer.

  → Cô ấy hát hay như ca sĩ.

Sau as + ADJ/ADV + as

Sau as + ADJ/ADV + as là danh từ được so sánh bằng.

3. Dạng 2: So sánh hơn

So sánh hơn

So sánh hơn là gì?

So sánh hơn là khi chúng ta so sánh cái này hơn cái kia, ví dụ như tốt hơn, hay hơn, đẹp hơn.

Công thức:

💡 Nếu từ chỉ có 1 âm tiết: ADJ/ADV + đuôi -er + than
💡 Nếu từ có 2 âm tiết trở lên: more + ADJ/ADV + than
💡 Trường hợp đặc biệt: xem bên dưới.

Ví dụ:

 • Nam is taller than me.

  → Nam cao hơn tôi.

  → tall là tính từ ngắn nên dạng so sánh hơn là taller.

 • This problem is more difficult than that one.

  → Vấn đề này khó hơn vấn đề kia.

  → difficult là tính từ dài nên dạng so sánh hơn là more difficult.

 • He worked harder than the others. 

  → Anh ấy làm việc chăm chỉ hơn những người khác.

  → hard là trạng từ ngắn nên dạng so sánh hơn là harder.

 • My father drives more carefully than I do. 

  → Bố tôi lái xe cẩn thận hơn tôi.

  → "carefully" là trạng từ dài nên dạng so sánh hơn là more carefully.

Sau than có thể có 2 trường hợp:

 • Nói đầy đủ chủ ngữ và động từ: Nam is taller than I am.

  → sau than I am.

 • Nói tắt động từ: Nam is taller than me.

  → sau than me.

2 câu trên chỉ khác nhau về mặt ngữ pháp nhưng hoàn toàn giống nhau về mặt ý nghĩa.

4. Dạng 3: So sánh nhất

 

So sánh nhất

So sánh nhất là gì?

So sánh nhất là khi chúng ta so sánh một cái gì đó là hơn tất cả những cái khác, ví dụ như tốt nhất, hay nhất, đẹp nhất.

Công thức:

💡 Nếu từ chỉ có 1 âm tiết: the + ADJ/ADV + -est

💡 Nếu từ có 2 âm tiết trở lên: the + most + ADJ/ADV

💡 Trường hợp đặc biệt: xem bên dưới.

💡 Riêng với trường hợp so sánh nhất cho một tính từ bổ nghĩa cho danh từ, chúng ta cũng có thể dùng tính từ sở hữu (my, your, his, their...) thay cho mạo từ the.

Ví dụ:

 • Nam is the tallest student in his class.

  → Nam là học sinh cao nhất trong lớp.

  → tall là tính từ ngắn nên dạng so sánh nhất là the tallest.

 • This is the most difficult problem in the book.

  → Đây là vấn đề khó nhất trong sách.

  → difficult là tính từ dài nên dạng so sánh nhất là the most difficult.

 • Who jumps the highest will win. 

  → Ai nhảy cao nhất sẽ chiến thắng.

  → high là trạng từ ngắn nên dạng so sánh nhất là the highest.

 • He drives the most carelessly

  → Anh ấy lái xe ẩu nhất.

  → carelessly là trạng từ dài nên dạng so sánh nhất là the most carelessly.

Riêng với trường hợp so sánh nhất cho một tính từ bổ nghĩa cho danh từ, chúng ta cũng có thể dùng tính từ sở hữu (my, your, his, their...) thay cho mạo từ the.

 • John is the youngest son.

  → John là đứa con trai nhỏ tuổi nhất.

 • John is my youngest son.

  → John là đứa con trai nhỏ tuổi nhất của tôi.

5. Một số điểm cần lưu ý về so sánh hơn và so sánh nhất

✅ Tóm tắt:

Các trường hợp đặc biệt:

 • Tính từ hai âm tiết nhưng tận cùng bằng -er, -le, -ow, -et thì xem như là một tính từ ngắn.
 • Tính từ và trạng từ có hai âm tiết mà tận cùng bằng -y thì chuyển -y thành -i rồi thêm đuôi -er hoặc -est.
 • Với tính từ ngắn, nếu sau phụ âm là một nguyên âm thì ta gấp đôi phụ âm.
 • Để nhấn mạnh trong cấu trúc so sánh hơn, dùng much, a lot, far,...

Có một số tính từ và trạng từ bất quy tắc cần học thuộc lòng.

Các trường hợp đặc biệt:

 • Với những tính từ dài có hai âm tiết nhưng tận cùng bằng -er, -le, -ow, -et, ta xem như là một tính từ ngắn:

  * clever → cleverer → the cleverest

  * simple → simpler → the simplest

  * narrow → narrower → the narrowest

  * quiet → quieter → the quietest
 

 • Với những tính từ và trạng từ có hai âm tiết mà tận cùng bằng -y, ta chuyển -y thành -i rồi thêm đuôi -er hoặc -est:

  * dirty → dirtier → the dirtiest

  * easy → easier → the easiest

  * happy → happier → the happiest

  * pretty → prettier → the prettiest

  * early → earlier → the earliest
 

 • Với những tính từ ngắn, nếu sau phụ âm là một nguyên âm thì ta gấp đôi phụ âm:

  * big → bigger → biggest

  * sad → sadder → saddest
 

 • Khi cần nhấn mạnh một tính từ trong cấu trúc so sánh hơn, ta dùng một trong những từ sau: much, a lot, far,...

  * The song today is much better than that one from yesterday.

  → Bài hát hôm nay hay hơn nhiều so với bài hôm qua.

  * Alex is far shorter than his brother.

  → Alex thấp hơn nhiều so với anh trai.
 

 • Khi cần nhấn mạnh một tính từ trong cấu trúc so sánh nhất, ta dùng một trong những từ sau: very,...

  * Our company implements the very latest agricultural techniques.
  → Công ty chúng tôi áp dụng những công nghệ nông nghiệp hiện đại nhất.

Một số tính từ và trạng từ bất quy tắc:

Trong tiếng Anh có một số tính từ và trạng từ có dạng so sánh hơn và so sánh nhất khác biệt so với cấu trúc thông thường, nên bạn cần phải học thuộc lòng những trường hợp này.

Nhưng rất may là những từ này khá ít và đồng thời cũng là những từ rất phổ biến trong tiếng Anh, vì vậy bạn sẽ gặp chúng thường xuyên và sẽ tự động ghi nhớ thôi!

  So sánh hơn So sánh nhất
good better the best
well better the best
bad worse the worst
badly worse the worst
many more the most
much more the most
little less the least
far farther (nghĩa đen)
further (nghĩa bóng)
the farthest (nghĩa đen)
the furthest (nghĩa bóng)

6. "So sánh" danh từ

✅ Tóm tắt:

Bản chất của các cấu trúc "so sánh" danh từ là so sánh của many và much:

 • So sánh hơn: more + danh từ
 • So sánh nhất: the most + danh từ

Trong một số tài liệu, bạn có thể được học về "so sánh" danh từ, cụ thể là như sau.

So sánh hơn:

 • We have more homework than other students.

  → Chúng tôi có nhiều bài tập về nhà hơn các học sinh khác.

So sánh nhất:

 • They earned the most points and therefore won the contest.

  → Họ giành được nhiều điểm nhất và vì vậy đã chiến thắng cuộc thi.

So sánh bằng:

 • We didn’t spend as much time at the museum as I had hoped.

  → Chúng ta đã không dành nhiều thời gian tại bảo tàng như tôi đã mong đợi.

Tuy nhiên, bản chất của các cấu trúc "so sánh" danh từ này vẫn là so sánh của many hoặc much mà thôi.

 • We have more homework than other students. → so sánh hơn của much
 • They earned the most points and therefore won the contest. → so sánh nhất của many
 • We didn’t spend as much time at the museum as I had hoped. → so sánh bằng của much

7. So sánh "gấp bao nhiêu lần"

✅ Tóm tắt:

Thêm các từ chỉ "gấp bao nhiêu lần" (twice, three times, ten times) trước cấu trúc so sánh bằng as + ADJ/ADV + as.

Khi muốn nói "cái này gấp bao nhiều lần cái kia", chúng ta sẽ liên tưởng đến so sánh hơn đúng không nào! Nhưng trong tiếng Anh, thực tế là phải dùng so sánh bằng mới đúng!

Để nói được ý "cái này gấp bao nhiều lần cái kia", chúng ta chỉ cần thêm các từ chỉ ý "gấp bao nhiêu lần" trước "as + ADJ/ADV + as":

 • This pencil is twice as long as that pen.

  → Cây viết chì này dài gấp 2 lần cây bút kia.

 • Their house is ten times as large as ours.

  → Nhà của họ lớn gấp 10 lần nhà chúng tôi.

8. Tổng kết

📝 Ghi nhớ:

 • Chỉ có tính từ và trạng từ mới có các dạng so sánh.
 • Bản chất của các cấu trúc "so sánh" danh từ là so sánh của many hoặc much.
 • Có 3 loại so sánh, mỗi loại có công thức riêng:

  → So sánh bằng trong tiếng Anh: as + ... + as

  → So sánh hơn trong tiếng Anh: thêm đuôi -er hoặc thêm more

  → So sánh nhất: thêm đuôi -est hoặc thêm most, nhớ phải có mạo từ the phía trước.

  → Riêng với trường hợp so sánh nhất cho một tính từ bổ nghĩa cho danh từ, chúng ta cũng có thể dùng tính từ sở hữu thay cho mạo từ the.

 • Chú ý tính từ và trạng từ có bao nhiêu âm tiết, để biết nên thêm -er/-est hay thêm more/most.
 • Lưu ý các trường hợp đặc biệt và các trường hợp bất quy tắc.
 • Bản chất của các cấu trúc "so sánh" danh từ này vẫn là so sánh của more hoặc much.
 • Để nói ý "cái này gấp bao nhiều lần cái kia", chúng ta thêm các từ chỉ ý "gấp bao nhiêu lần" trước "as + ADJ/ADV + as".

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)