Nói chuyện với người quản lý của bạn

Trao đổi về nhiều chủ đề khác nhau với quản lý của bạn.
Approaching a variety of subjects with your manager.
Đàm thoại hàng ngày với người quản lý của bạn

1. Have you got 10 minutes at some point today?

Hôm nay có lúc nào chị rảnh 10 phút không?

2. Can I have a quick word with you?

Tôi có thể trao đổi nhanh với chị không?

3. I need to book some holiday.

Tôi cần xin phép vài ngày nghỉ.

4. I just wanted to get your opinion on...

Tôi chỉ muốn biết ý kiến của bạn về...

5. Do you mind if I work from home on...

Tôi xin phép làm việc ở nhà vào ... được không

6. Sorry I'm late.

Xin lỗi tôi đến trễ.
Tiếp cận những chủ đề khó

1. I wanted to raise something with you.

Tôi đã muốn trao đổi vài điều với bạn.

2. I don't / didn't agree with...

Tôi không/đã không đồng ý với...

3. I'm not / I wasn't happy about...

Tôi không/đã không hài lòng về...

4. ... is causing a problem.

... đang gây ra vấn đề.

5. I was hoping I could talk to you about...

Tôi đã hy vọng tôi có thể nói chuyện với bạn về...

6. Ideally, I was hoping for a salary increase of...

Lý tưởng nhất, tôi đã hy vọng tăng lương lên...
Nói về mục tiêu và thành tựu

1. How do you think this year has gone?

Chị nghĩ gì về kết quả của năm nay?

2. What do you think went well?

Chị nghĩ việc gì đã được thực hiện tốt?

3. What do you think could have gone better?

Anh nghĩ việc gì đáng lẽ phải được thực hiện tốt hơn?

4. I think I dealt well with...

Tôi nghĩ tôi xử lý tốt...

5. I was happy with the way ... went.

Tôi hài lòng với cách ... được tiến hành.

6. I struggled with...

Tôi gặp khó khăn với...

7. Next year, I'd like you to work on...

Năm tới, tôi muốn anh cải thiện...

8. You've done a great job on this project.

Chị đã làm rất tốt dự án này.

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)