Ôn tập bài 1 đến bài 3

Ôn tập nhanh những gì bạn đã học trong bài học 1 đến 3.
A quick review of what you learned in lessons 1 to 3.

1. And you?

Còn bạn?

2. How's it going?

Bạn có khỏe không?

3. I know how you feel.

Tôi hiểu cảm giác của bạn.

4. Pretty good.

Rất ổn.

5. Sure.

Chắc chắn rồi.

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (3)