Quản lý dự án (1)

Học các khái niệm cơ bản và bắt đầu dự án.
Learning the basics and kicking off a project.
Các khái niệm cơ bản về quản lý dự án

1. to manage

quản lý

2. project

dự án

3. business case

đề án kinh doanh

4. stakeholders

các bên liên quan

5. to approve

phê duyệt

6. documentation

tài liệu

7. dependencies

quan hệ phụ thuộc
Bắt đầu một dự án

1. What is the business case for this project?

Đề án kinh doanh cho dự án này là gì?

2. The aim is to...

Mục đích là để...

3. I have circulated everyone's contact details.

Tôi đã cung cấp thông tin liên lạc của tất cả mọi người.

4. ... is taking the lead on this project.

... đang đảm nhiệm vị trí dẫn dắt dự án này.

5. in charge of

phụ trách

6. responsible for

chịu trách nhiệm

7. Let's catch up!

Hãy trao đổi nào!

8. deadline

thời hạn

9. Can you give me an estimate on...

Bạn có thể cho tôi ước tính về ... được không

10. timeline

lịch trình

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)