Quản lý dự án (2)

Nói về ngân sách và quản lý luồng công việc.
Talking about a budget and managing workflow.
Thảo luận về ngân sách và tài chính

1. to budget

lập ngân sách

2. What is this going to cost?

Hạng mục này sẽ có chi phí bao nhiêu?

3. We have a tight budget for this.

Chúng ta có ngân sách hạn hẹp cho hạng mục này.

4. We've been given a bigger budget.

Chúng ta đã được giao một khoản ngân sách lớn hơn.

5. to extend a budget

tăng ngân sách

6. Did we stay within budget?

Chúng ta không để ngân sách đúng không?

7. It looks like we're going to go over budget.

Có vẻ như chúng ta đang chi vượt ngân sách.

8. margin

biên lợi nhuận
Quản lý luồng công việc và trách nhiệm

1. Are we on track... ?

Chúng ta có đúng tiến độ ... ?

2. Is the project running to schedule?

Dự án đang đúng tiến độ chứ?

3. Why are we running behind schedule?

Tại sao chúng ta đang bị chậm tiến độ?

4. There was a complication...

Có rắc rối...

5. unforeseen circumstances

hoàn cảnh bất ngờ

6. Have you chased... ?

Bạn đã hối thúc ... chưa?

7. I need to follow up with...

Tôi cần tiếp tục thảo luận với...

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)