Skeletal System - Từ vựng về hệ xương

Skeletal System - Từ vựng về hệ xương

1. -desis

tiếp hợp, kết hợp

2. -ectomy

cắt bỏ

3. -itis

viêm

4. -lysis

bong, liệt, làm mềm, nới lỏng

5. -malacia

mềm, nhũn, nhuyễn (của mô)

6. -otomy

cắt, lấy đi (một cách chủ động ra khỏi cơ thể)

7. -pathy

bệnh

8. -plasty

tạo hình, chỉnh hình

9. -um

danh từ số ít (chỉ phần chuôi)

10. acromi/o

mỏm cùng vai

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)