Tham quan du lịch

Tổ chức một chuyến đi hoặc hoạt động và mua vé.
Organising a trip or activity and buying tickets.

Tham quan

1. Can I go in?

Tôi có thể vào không?

2. Can I just look around?

Tôi có thể xem xét xung quanh không?

3. Can I take photographs?

Tôi có thể chụp ảnh không?

4. open

mở

5. closed

đóng cửa

6. The museum is closed.

Bảo tàng đã đóng cửa.

7. What time does it open?

Nơi này mở cửa lúc nào?

8. It opens at 10 a.m.

Nơi đó mở cửa lúc 10:00 sáng.

9. Is it open on Sundays?

Nơi đó có mở cửa vào các ngày Chủ Nhật không?

10. Are there guided tours?

Có tour du lịch với hướng dẫn viên nào không?

11. When is the next tour?

Tour tiếp theo được tổ chức khi nào?

12. The next tour is at 2.30.

Tour tiếp theo sẽ bắt đầu lúc 2:30.
Mua vé tham gia sự kiện

1. How much is it?

Giá của nó là bao nhiêu?

2. How much does a ticket cost?

Giá vé là bao nhiêu?

3. Is there a discount for families?

Có giảm giá cho các gia đình không?

4. Is there a discount for students?

Có giảm giá cho sinh viên không?

5. Is there a discount for children?

Có giảm giá cho trẻ em không?

6. Do I need to book?

Tôi có cần đặt không?

7. Where can I buy a ticket?

Tôi có thể mua vé ở đâu?

8. It's free.

Miễn phí.

9. You don't need to book.

Bạn không cần phải đặt.

10. You can buy a ticket at the main entrance.

Bạn có thể mua vé ở lối vào chính.
Tổ chức một chuyến đi hoặc hoạt động

1. We run a walking tour every day.

Chúng tôi có tour đi bộ hàng ngày.

2. The tour lasts about ...

Tour kéo dài khoảng...

3. Which day would you like to do the tour?

Bạn muốn đi tour vào ngày nào?

4. You'll visit...

Bạn sẽ đến thăm...

5. For how many people?

Cho bao nhiêu người?

6. There are ... spaces on the tour.

Còn... chỗ tham gia tour.

7. I'm sorry, it's fully booked.

Tôi xin lỗi, tour đã được đặt hết.

8. I'd like to...

Tôi muốn...

9. Is ... included?

Có bao gồm... không?

10. What do I need to take?

Tôi cần mang theo gì?

11. How long is the tour?

Tour kéo dài bao lâu?

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)