Tôi có thể mua cho bạn chút đồ uống không?

Các cụm từ hội thoại hữu dụng - Động từ "to get"
Useful conversational phrases - Verb "to get"

1. Are you local?

Cô có phải là người địa phương không?

2. Can I get you a drink?

Tôi có thể lấy đồ uống cho bạn được không?

3. Can I have your number?

Tôi có thể có số điện thoại của bạn chứ?

4. Do you mind if I sit down?

Cô có phiền không nếu tôi ngồi xuống?

5. No, thank you. I'm not interested.

Không, cảm ơn. Tôi không có hứng thú.

6. Would you like to dance?

Cô có muốn nhảy không?

7. Would you like to meet up sometime?

Cô có muốn gặp gỡ một lúc nào đó không?

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)