Tôi đang ôn tập cho kỳ thi của mình

Nói về việc học của chúng ta, quá khứ và hiện tại - Quá khứ tiếp diễn
Talking about our studies, past and present - Past continuous

1. to discuss

thảo luận

2. to have a class

có lớp

3. to have an exam

có kỳ thi

4. to have lots of work

có rất nhiều việc

5. to revise

ôn tập

6. to understand

hiểu

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (1)