Tôi mới bắt đầu công việc mới!

Nói về các phòng ban khác nhau, học từ vựng văn phòng hữu ích.
Talking about different departments, learning useful office vocabulary.
At work

1. The finance department is responsible for the company's bank account.

Phòng tài chính chịu trách nhiệm về tài khoản ngân hàng của công ty.

2. The IT department is on the third floor.

Phòng CNTT nằm trên tầng ba.

3. The marketing department is the biggest team in the company.

Phòng tiếp thị là nhóm lớn nhất trong công ty.

4. Their customer service team receives a lot of complaints.

Nhóm dịch vụ khách hàng của họ tiếp nhận rất nhiều khiếu nại.

5. The management team had a meeting last week.

Nhóm quản lý đã có một buổi họp vào tuần trước.

6. The HR department is in charge of recruitment.

Phòng nhân sự phụ trách việc tuyển dụng.
Office Talk

1. John has a full schedule this week, he will not be able to see you.

John đã kín lịch vào tuần này. Anh ấy sẽ không thể gặp anh.

2. Your desk is right next to the meeting room.

Bạn của bạn nằm ngay bên cạnh phòng họp.

3. I have a catch-up with Christiane at 2pm.

Tôi có một cuộc họp nhanh với Christiane lúc 2 giờ chiều.

4. Shall we grab a coffee and catch up this afternoon?

Chúng ta có nên đi lấy cà phê và họp nhanh vào trưa nay không?

5. Do you have a minute?

Bạn có rảnh một phút không?

6. Can I ask a quick question?

Tôi có thể hỏi một câu hỏi nhanh không?

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)