Trạng từ chỉ cách thức và mức độ

Trạng từ trong tiếng Anh có nhiều loại. Bạn có thể học chi tiết về từng loại trong các bài học dưới đây:

Trạng từ chỉ cách thức (Adverb of Manner)

Dùng để diễn tả cách thức một hành động được thực hiện ra sao. Ví dụ:

 • Mandy drives carefully.
 • She spoke very loudly.

Các trạng từ này được thành lập bằng cách thêm đuôi -ly vào tính từ. Ví dụ:

 • loud → loudly
 • beautiful → beautifully
 • nice → nicely

Tuy nhiên, có một số trạng từ hình thức giống như tính từ. Ví dụ:

 • fast → fast
 • hard → hard (hardly cũng là trạng từ nhưng cách dùng và nghĩa thì khác hẳn)

Trạng từ chỉ mức độ (Adverb of Degree)

Chúng được dùng để diễn tả mức độ của một tình trạng, một trạng thái, hoặc số lượng, đặc tính. Ví dụ:

 • It all happened pretty quickly.
 • She was quite surprised they came.

Loại trạng từ này thường được dùng để bổ nghĩa cho tính từ hoặc trạng từ.

Một số trạng từ chỉ mức độ thường gặp là: absolutely, enough, perfectly, somewhat, a (little) bit, entirely, pretty, terribly, a lot, extremely, quite, too, almost, fairly, rather, totally, awfully, highly, remarkably, utterly, completely, lots, slightly, very

Hậu tố của TRẠNG TỪ

 • Hầu hết trạng từ đều kết thúc bằng đuôi -ly.
 • Cách thành lập: TÍNH TỪ + -ly

Tuy nhiên, vẫn có một số ngoại lệ là hình thức của tính từ và trạng từ không thay đổi. Ví dụ:

Lưu ý, không phải từ nào tận cùng bằng -ly cũng là trạng từ. Một số ngoại lệ:

 • Tính từ tận cùng là -ly: friendly, silly, lonely, ugly
 • Danh từ tận cùng là -ly: ally, bully, Italy, melancholy
 • Động từ tận cùng là -ly: apply, rely, supply

 

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)