Từ vựng chủ đề con trùng

Bộ từ vựng về chủ đề côn trùng như ong, bướm,... hy vọng sẽ đem đến những kiến thức bổ ích dành cho bạn

1. stink bug

/stɪŋk bʌɡ/
con bọ xít (stink hôi v.)

2. termite

/ˈtɜːrmaɪt/
con mối

3. wasp

/wɑːsp/
con ong bắp cày

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (2)