Từ vựng chủ đề đào tạo trong bậc đại học

Bạn là sinh viên? Chủ đề này sẽ cần thiết với bạn đó.

1. Microeconomics

Kinh tế vi mô

2. Midterm Internship report

Báo cáo thực tập giữa khoá

3. Philosophy of marxism and Leninism

Triết học Mác Lênin

4. Political economics of marxism and leninism

Kinh tế chính trị Mác Lênin

5. Probability

/ˌprɒbəˈbɪlɪti/
Toán xác suất

6. Public Economics

Kinh tế công cộng

7. Regular full time

Đào tạo chính quy

8. Research and graduate study methodology

Phương pháp nghiên cứu khoa học

9. Scientific socialism

Chủ nghĩa xã hội khoa học

10. Subject

/səbˈdʒɛkt/
Môn học

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)