Từ vựng về IT - phần cứng máy tính

Bộ từ vựng chủ đề it - phần cứng máy tính

1. USB

/ˌjuː es ˈbiː/
(universal serial bus) chuẩn kết nối tuần tự đa dụng

2. workstation

/ˈwɜːrksteɪʃn/
trạm làm việc

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)