Viết email công việc

Học những cách diễn đạt hữu ích để bắt đầu, kết thúc và xây dựng bố cục email công việc.
Learning useful expressions for starting, ending and structuring a business email.
Bắt đầu và kết thúc email công việc

1. Dear

Kính gửi

2. To whom it may concern

Xin gửi tới những người liên quan

3. Thank you for your email.

Cảm ơn bạn đã gửi email.

4. Thank you for getting back to me.

Cảm ơn bạn đã phản hồi tôi.

5. Kind regards

Trân trọng

6. Best regards

Trân trọng

7. Yours sincerely

Trân trọng
Các cụm từ phổ biến được dùng trong email công việc

1. I am writing to you regarding...

Tôi đang viết cho anh về...

2. I wanted to follow up with you about...

Tôi muốn tiếp tục thảo luận với anh về...

3. Please find attached...

Vui lòng xem ... trong phần đính kèm

4. Per my last email

Theo như email lần trước của tôi,

5. As discussed

Như đã bàn bạc,

6. I look forward to hearing from you.

Tôi rất mong được nghe ý kiến của anh.

7. Please do not hesitate to ask should you have any questions or concerns.

Xin đừng ngại đặt câu hỏi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc mối băn khoăn nào.

HÃY BÌNH LUẬN

Bình luận trong sáng nha anh em.


Bình luận (0)